Đánh giá

Cùng đẹp với

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
71 11540
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage hhham_s0

3
Nose, Fat inject Trước khi phẫu thuật
Nose, Fat inject Sau khi phẫu thuật
Mũi
962 23427
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề : Nose, Fat inject

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage adela

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
115 15391
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ RUBY

Tên bác sĩ :

Noimage lllsabel

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 18999
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

FVelvet FVelvet

9
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
164 20548
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

minkkko93 minkkko93

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
157 9071
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

Utsukushi hana Utsukushi hana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
214 10964
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage rachelmariekee

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
114 12016
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage porotho

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
285 9582
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage xbro_xx

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
127 13068
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage ouob

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
282 8922
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage sumin_gg

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
180 8949
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

Noimage rouni_2

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
267 13072
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

nomont nomont

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
84 13858
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

foxshot foxshot

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
103 10522
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BK

Tên bác sĩ :

niall niall

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
82 9232
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage lalalabel

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
140 11080
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

hiyome hiyome

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
150 9480
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

na_nanine na_nanine

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
204 9402
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ TOP FACE

Tên bác sĩ :

hiruoye hiruoye

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
54 11311
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : GIRIN Plastic Surgery

Tên bác sĩ :

Ingrid_mane5 Ingrid_mane5

Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 9152
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Hyundai

Tên bác sĩ :

Caley97 Caley97

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 10063
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ BANOBAGI

Tên bác sĩ :

Noimage KKson

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
73 10370
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

mmins_14 mmins_14

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
53 9445
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Bocelle

Tên bác sĩ :

huei_llyy huei_llyy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
76 9288
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

emeys_sun emeys_sun

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 8505
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Noimage Eivy

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
81 9599
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

bokkgg_s bokkgg_s

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
64 8440
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

naraee27 naraee27

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
56 8460
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

ley96 ley96

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
68 8474
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

jo_y90 jo_y90

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
85 9468
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ Cinderella

Tên bác sĩ :

nadonad2 nadonad2

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
92 7770
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ REN

Tên bác sĩ :

jung_24 jung_24

7
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
42 7843
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

0miy 0miy

14
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
52 8297
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

krang krang

15
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
87 8695
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ VIEW

Tên bác sĩ :

eun_be eun_be

3
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
32 11083
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ jewelryps

Tên bác sĩ :

jackgo2 jackgo2

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
2521 15985
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ O&YOUNG

Tên bác sĩ :

kanghana kanghana

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
456 17383
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Sarah Sarah

2
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
0 10091
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Zella Zella

1
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
869 14151
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ ITEM

Tên bác sĩ :

komkom komkom

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
206 11715
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

Hannah Hannah

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
178 11893
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Ginny Ginny

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
136 10230
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

djbea djbea

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
163 10849
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimahhyun kimahhyun

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
158 1301
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Noimage Bella

4
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
149 10530
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

MIU MIU

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
137 11712
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Connie Connie

8
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
142 12088
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

Geraldine Geraldine

6
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
147 11975
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám :

Tên bác sĩ :

kimnahee kimnahee

5
Trước khi phẫu thuật
Sau khi phẫu thuật
Mũi
359 15607
Mức độ hài lòng :

Tiêu đề :

Tên phòng khám : Bệnh viện thẩm mỹ JK

Tên bác sĩ :

eunae eunae